Verantwoordingsronde 2019

Verantwoordingsronde 2019

×Inschrijven is niet meer mogelijk, de deadline is verstreken op vrijdag 24 mei 2019.

Verantwoording door onderwijsinstellingen staat volop in de belangstelling

Vorig jaar bracht de Onderwijsraad het adviesrapport Inzicht in en verantwoording van onderwijsgelden uit, met als conclusie dat die verantwoording echt beter moet. De ministers van OCW kondigden nieuwe maatregelen aan om de financiële verantwoording door onderwijsinstellingen te versterken. Maar OCW en DUO zijn al veel langer bezig om de mogelijkheden voor verantwoording te verbeteren: door de invoering van XBRL, door actieve openbaarmaking via het dashboard baten en lasten van schoolbesturen, en door het opstellen van een handreiking om te komen tot een compacter bestuursverslag. Kortom, verantwoording leeft.

In 2017 trokken OCW en DUO gezamenlijk het land in om de ontwikkelingen rond verantwoording toe te lichten en daarover  met onderwijsinstellingen van gedachten te wisselen. Deze Verantwoordingsronde kon zich in grote belangstelling verheugen: aan de 17 bijeenkomsten, die door het hele land plaatsvonden, namen meer dan 700 bestuurders, beleidsmakers, controllers en andere geïnteresseerden deel. De grote belangstelling toonde eens te meer aan dat het gesprek over eigentijdse verantwoording niet alleen beleidsmakers en toezichthouders aangaat, maar iedereen die verantwoording serieus neemt. En: een gesprek met alle betrokkenen over verantwoording voorziet in een breed gevoelde behoefte.  

De Verantwoordingsronde komt terug.

Vanaf maart 2019 trekken OCW en DUO, ditmaal met de Inspectie van het Onderwijs,  gezamenlijk op om met instellingen in gesprek te gaan over  alles wat belangrijk is rond verantwoording. OCW, DUO en de Inspectie geven informatie over relevante onderwerpen en recente ontwikkelingen, en gaan vervolgens met de deelnemers in gesprek om hún visie te vernemen. Ook kunt u zelf onderwerpen in brengen.

Doel
De Verantwoordingsronde 2019 heeft tweedoelen:  het eerste doel is om u te informeren over actuele thema’s, zoals de versterking van verantwoording, richtlijnen voor groot onderhoud, het streven naar een compacter bestuursverslag en actieve openbaarmaking. Het tweede doel is te verbinden: om de uitgangspunten en uitwerkingen van het beleid te koppelen aan de praktijk van instellingen en zo te toetsen, te verbreden en te verdiepen. Inzichten uit deze gesprekken vormen nieuwe input voor aanpassing van beleid van OCW.

Voor wie?
De Verantwoordingsronde is bedoeld voor bestuurders, beleidsmedewerkers, controllers, directieleden en iedereen in het onderwijs die zich interesseert voor de wijze waarop besturen zich moeten en kunnen verantwoorden over hun financieel beleid.

Waar
Klik hieronder op 'Aanmeldenvoor een overzicht van de data en locaties en schrijf u in voor een van de 15 bijeenkomsten. Vanwege de beperkte capaciteit van de locaties heeft elke bijeenkomst een maximaal aantal deelnemers.

Kosten
Deelname aan de Verantwoordingsronde 2019 is gratis.